Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (dziesięciu) dni od wydania   Konsumentowi Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres  Sprzedawcy - FH Agnieszka Rudek ul. Jagiellońska 60 32-040 Ochojno.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Towar, zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport, powinien być zwrócony na adres: FH Agnieszka Rudek ul. Jagiellońska 60 32-040 Ochojno.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w przypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

Sprzedawca wskazuje, że niektóre Towary ze względu na swój charakter po kompletnym rozłożeniu lub montażu nie nadają się do ponownego złożenia lub montażu, w związku z czym w oparciu o wskazany powyżej ust. 4 pkt. 5 nie mogą zostać zwrócone w ramach odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Właściwości Towaru, o których mowa w zdaniu poprzednim są zawsze jednoznacznie wskazane w opisie Towaru. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności prosimy o kontakt pod adresem jakarta@jakarta.com.pl .